A projekt bemutatása

A projekt tartalmának bemutatása:

 - a) projekt célja
Projektünk átfogó célja az óvodai és bölcsődei szolgáltatások minőségének javítása, a minőségi neveléshez való - kirekesztés nélküli - hozzáférés biztosítása, valamint az egészséges, motiváló környezet kialakítása, az esélyegyenlőség biztosításával. Specifikus céljaink a jogszabályoknak való megfelelés okán az óvodai csoportszobákhoz kötelezően tartozó helyiségek kialakítása, valamint a bölcsődei ellátás kiszélesítése az Ady Endre úti telephelyen, melynek eredményeként a bölcsődés korú gyermekek felügyeletét is biztosítani tudjuk a településen, ezzel is hozzájárulva a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, mely a foglalkoztatás növelését eredményezi.

- b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt:
Önállóan támogatható tevékenységek közül megvalósul:
A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:
a) bővítés, átalakítás, felújítás;
b) új férőhelyek kialakítása vagy új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése;
c) udvar, játszóudvar felújítása;
B) Eszközbeszerzés, beleértve:
a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) akadálymentesítés
b) szórt azbeszt mentesítése (nem releváns, azbeszt tartalmú építőanyagot nem tartalmaz az épület)
c) nyilvánosság biztosítása.
A fejlesztés tartalma: az Ady Endre úti telephelyen meglévő 1 épületegység belső átalakítása, bővítése, melynek célja, hogy a jelenlegi helyiségekből 2 db óvodai foglalkoztatót és a kiszolgáló helyiségeiket, valamint a tornatermet változatlanul hagyunk, és a további 2 db óvodai foglalkoztatóból 2 db bölcsődei gyerekszoba készüljön, továbbá 1 db óvodai foglalkoztatóval bővítjük az épületet. Az új óvodai foglalkoztató, valamint az ehhez tartozó szertár, öltöző és vizesblokk egy új épületrészben kerüljön kialakításra. A bölcsődei egység az óvodai épületrészhez egy tűzgátló ajtón keresztül kapcsolódik, egyébként kívül is saját kerítéssel el lesz választva az óvodai területektől. A bölcsődének az északnyugati oldalon külön bejáratot tervezünk, amit a régi bejáratból alakítunk ki, kibővítve a kötelező és szükséges helyiségekkel. A bölcsődei gyerekszobákhoz a délkeleti oldalon fedett terasz kapcsolódik, melyre mindkét gyerekszobából és a közös folyosóról is ki lehet menni. Az akadálymentes 5%-os rámpa és akadálymentes szülői WC kialakítását tartalmazó akadálymentesítés következtében biztosítva lesz az esélyegyenlőség. A meglévő óvodai területen egy új dolgozói WC-t tervezünk a megszűnő helyett, valamint egy zuhanyzót. A gépészeti helyiségben takarítószer tárolót is kialakítunk. Az óvoda az utcai oldalról önállóan megközelíthető új bejáratot kap, ami egyben egy nyaktag is, ami összeköti a meglévő épületet az új épületszárnnyal. A nyaktagban egy akadálymentes szülői WC-t, valamint egy beszélgetős váró-előteret hozunk létre. A bővítményben egy óvodai foglalkoztatót terveztünk. Az előírásoknak megfelelő méretű zöldterület és udvar nagysága miatt a szomszédos, szintén önkormányzati tulajdonban lévő telkeket is érintő telekalakítást kell végezni.

- c) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése
A projekt megvalósítását vagy eredményét nem veszélyezteti extrém időjárási esemény, így nincs előrelátható klímakockázata. A tervezett beruházás nem okozza zöld területek csökkenését, megújuló energiákat nem alkalmaz. Figyelembe vettük az egyetemes tervezés elveit. A település rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. Infokommunikációs akadálymentesítés is megvalósul.

- d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése
A tervezett beruházás hozzájárul a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és/vagy az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez és a szűk kapacitások felszámolásához. A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.1.4. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített ütemezéssel összhangban vannak. Projektünkbe kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonásra került. Projektünk infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést is tartalmaz. Projektünk a zalaszentgróti járásban valósul meg, mely a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott kedvezményezett besorolásba tartozik. A fejlesztési elképzelés a TOP 5. prioritás ESZA programjaival szinergiában valósul meg. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.

- e) standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése:
A projekt eredményeként megvalósuló fejlesztés jövőbeni szakmai fenntarthatósága/működtetése megfelelően biztosított. A projekt megvalósításához kölcsön/hitel felvétele nem szükséges. A gyermeklétszám az elkövetkező években nem fog csökkeni a településen, vagy vonzáskörzetben, és az intézményben sem. A fejlesztés olyan már meglévő gyermekellátó kapacitások bővítését, felújítását irányozza elő, amely az érintett vidéki térségben elősegítik a gyermekek kötelező nevelésével kapcsolatos jogszabályi feladatok ellátását, továbbá előmozdítja a település, a járás és a megye gazdasági növekedését. A fejlesztendő intézmény kis- és/vagy mikrotérségi ellátást biztosít. 4 db új munkahely létesül a bölcsődei kapacitásfejlesztés eredményeként. A gyermekellátó kapacitások fejlesztésével hozzájárulunk a vidéken élő szülők munkahelyének megtartásához, biztosítottá válik a szülők ismételt munkába állása.